IPTPO Presentation

1 - ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ;

Το όραμα του Ινστιτούτου Γεωργίας και Τουρισμού είναι να είναι ένας κορυφαίος οργανισμός επιστημονικής έρευνας και υποδομής στον τομέα της γεωργίας και του τουρισμού, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και επίσης αναγνωρίσιμο διεθνώς, το οποίο θα συμβάλει μόνιμα στη συνολική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, στη βιωσιμότητα, τη βιοποικιλότητα και στις φυσικές και παραδοσιακές αξίες. Επίσης, το IPTPO στοχεύει να είναι ένα αναγνωρίσιμο επιστημονικό ερευνητικό ίδρυμα που συμβάλλει μόνιμα στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η αποστολή του Ινστιτούτου μας είναι η έρευνα, η εκπαίδευση και η μεταφορά γνώσεων σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό και τη σχέση μεταξύ τουρισμού και γεωργίας στο πλαίσιο της επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης.

2 - ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ WINTER MED;


Το IPTPO αναπτύσσει εφαρμοσμένα επιστημονικά ερευνητικά έργα στον τουρισμό, τις μελέτες ανάπτυξης του τουρισμού, καθώς και στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο. Οι ικανότητες IPTPO συνίστανται στη χρήση της σωστής μεθοδολογίας για την έρευνα δεδομένων, την ανάλυση και την ανάπτυξη μελετών. Το Ινστιτούτο προωθεί τα αποτελέσματα της έρευνάς μας σε διάφορους ενδιαφερόμενους και διοργανώνει επίσης εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης προκειμένου να επιτευχθεί η μεταφορά γνώσεων και δικτύωσης. Συμμετέχοντας σε διαφορετικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, το Ινστιτούτο προσπαθεί να μεταφέρει στην πράξη τη αποκτημένη γνώση μέσω της επιστημονικής έρευνας.

3 - ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ;

Ο τουρισμός είναι μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες με πάνω από το 19% του συνολικού ΑΕΠ το 2019 στην Κροατία να προέρχεται από αυτόν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Τουρισμού. Από μια συνολική διανυκτέρευση στην Κροατία το 2019, το Istria κομητεία παίρνει το 28,9%. Ταυτόχρονα, το Primorje-Gorski kotar αντιπροσωπεύει το 16,8% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στην Κροατία. Σύμφωνα με τον δείκτη τουριστικής ανάπτυξης το 2019 (Institute for Tourism, 2020), οι πιο ανεπτυγμένοι δήμοι στην Κροατία είναι αυτοί της δυτικής ακτής της κομητείας Istria, Poreč, Rovinj, Umag και Medulin στα νότια της Istria.

4 - ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ;

Η υψηλότερη τουριστική περίοδος είναι το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο.

5 - ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟ;

Οι κύριες δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι η επιστημονική έρευνα, επομένως η κύρια συμβολή μας αφορά στο να καταστήσουμε τον τουρισμό πιο βιώσιμο μέσω διαφορετικών επιστημονικών μελετών και έργων. Μέσω των έργων MED και Interreg MED που σχετίζονται με τον αειφόρο τουρισμό, έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα τα ακόλουθα έργα: MITOMED (2014-2015), CASTWATER (2016-2019), MITOMED + (2017-2020), INHERIT (2018-2022) και τώρα συμμετέχουμε στην εφαρμογή του WINTER MED (2019-2022).

6 - ΕΧΕΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ;

Μέσω του MITOMED και του ακόλουθου έργου MITOMED +, συμμετείχαμε σε ένα σύνολο δοκιμών δεικτών για την παρακολούθηση των τουριστικών δεδομένων, προκειμένου να μετρήσουμε τη βιωσιμότητα των τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι δείκτες δοκιμάστηκαν σε τρεις πιλοτικούς προορισμούς, τους Poreč, Novigrad και Labin για τους οποίους παρακολουθήθηκαν οικονομικοί, κοινωνικοί-πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες. Επίσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του MITOMED+, συμμετείχαμε στην ανάπτυξη και δοκιμή του Green Beach Model, ενός εργαλείου διαχείρισης για βιώσιμη διαχείριση παραλιών.

7 - ΕΧΕΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;

Οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού μπορούν να μειωθούν μέσω της εκπαίδευσης όλων των ενδιαφερομένων μερών για τον τουρισμό για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού. Κατά τον προγραμματισμό της τουριστικής δραστηριότητας στους προορισμούς, πρέπει να συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Επίσης, η χρήση εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο έργο μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων στον τουρισμό που βασίζονται σε άμεσα και διαθέσιμα δεδομένα.

8 - ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΣΤΗΝΕΤΕ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;


Η διασφάλιση υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης είναι απαραίτητη για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ όλων των βιώσιμων πυλώνων (οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών). Για παράδειγμα, τα κέντρα των πόλεων που χρειάζεται να μειώσουν τον αριθμό των επισκεπτών μπορούν να προσφέρουν άλλες δραστηριότητες, ειδικά εκείνες τις δραστηριότητες που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των μηχανοκίνητων οχημάτων και ενισχύοντας τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών ή των ποδηλάτων. Η εκπαίδευση των τουριστών και του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης είναι απαραίτητη, επομένως πρέπει να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ενθάρρυνση της αειφόρου διαχείρισης αποβλήτων και της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την επικοινωνία όλων των ενδιαφερομένων μερών στον τουρισμό και τη συμμετοχή όλων αυτών στη δημιουργία στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης.

9 - ΤΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ;Μέσω διαφορετικών μέτρων, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τουρισμό πρέπει να ενθαρρύνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές στην επιχείρησή τους. Για παράδειγμα, μπορούν να προσφέρουν διάφορες μορφές χρηματοδότησης για ειδικά έργα που θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα στις περιοχές τους λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές πτυχές των προορισμών τους. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας η παροχή εκπαίδευσης και αρκετών πληροφοριών σε ντόπιους, ενδιαφερόμενους φορείς και τουρίστες, σχετικά με τις πρωτοβουλίες υλοποίησης βιώσιμου τουρισμού στους προορισμούς τους.