ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

WINTER MED Κατάλογος Εργαλειοθήκης

 

Ο κατάλογος WINTER MED συγκεντρώνει καλές πρακτικές για την προώθηση της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού σε μεσογειακούς νησιωτικούς προορισμούς. Με βάση την εμπειρία προηγούμενων έργων, αυτός ο κατάλογος που κατασκευάστηκε από κοινού με τους εταίρους και παρέχει λύσεις σε κοινές προκλήσεις και προωθεί εναλλακτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στη Μεσόγειο όλο το χρόνο.

Learn More

WINTER MED Περιφερειακά Σχέδια Δράσης

 

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα του έργου WINTER MED είναι τα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης, ένα σύνολο συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση της εποχικότητας στον τουρισμό που αναπτύχθηκε από έξι συνεργαζόμενες περιοχές: Τοσκάνη, Κύπρος, Νότιο Αιγαίο, Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα, Κορσική και Βαλεαρίδες Νήσοι.

Τα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης έχουν συν-σχεδιαστεί σε δύο φάσεις, η πρώτη επικεντρώνεται στη διαδικασία εκμάθησης πολιτικών και στον συνεχή κοινωνικό διάλογο στις περιοχές εταίρους και η δεύτερη επικεντρώνεται στη διακρατική δικτύωση και την ανταλλαγή πολιτικών μεταξύ των εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών στις αντίστοιχες περιφέρειες. 

Learn More

WINTER MED Διακρατική Στρατηγική

 

Ενόψει των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την υψηλή εποχικότητα των τουριστικών δραστηριοτήτων στα νησιά της Μεσογείου, η σύμπραξη WINTER MED ανέπτυξε μια διακρατική στρατηγική με στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη εναλλακτικού, βιώσιμου τουρισμού όλο το χρόνο σε νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου, εντός και εκτός του πλαισίου του έργου.

Learn More

WINTER MED Μνημόνιο Συνεργασίας και Έγγραφο Πολιτικής

 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το έργο WINTER MED αποτελούν τη βάση του Μνημονίου Συνεργασίας.

Η μελλοντική συνεργασία που προβλέπεται από το παρόν Μνημόνιο στοχεύει στη συμμετοχή όχι μόνο των εταίρων του έργου αλλά και άλλων περιφερειακών και τοπικών αρχών, ερευνητικών ιδρυμάτων, φορέων του ιδιωτικού τομέα και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Όλοι τους καλούνται να υπογράψουν το έγγραφο και να εφαρμόσουν τη Διακρατική Στρατηγική Τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους του WINTER MED και να διαδώσουν και να μεταφέρουν άλλα αποτελέσματα του έργου.

Επιπλέον, το έργο έχει αναπτύξει ένα έγγραφο πολιτικής το οποίο παρέχει μια επισκόπηση των συμπερασμάτων που εξήχθησαν σε περιφερειακό επίπεδο σε όλο το έργο. Το έγγραφο περιλαμβάνει συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τα διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού και τονίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στα νησιωτικά εδάφη, ιδίως όσον αφορά τον τουριστικό τομέα.  

Learn More